Μενού Κλείσιμο

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.1 Η Εταιρεία με την επωνυμία DG THIRA LTD (εφεξής: «Η Εταιρεία») επεξεργάζεται, στα πλαίσια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία και της επικοινωνίας σας με αυτή, καθώς και στα πλαίσια της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα της https://thiraltd.com/, προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους (π.χ. εργοδότης σας κ.α.), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής: «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικές, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές πληροφορίες, στοιχεία εκπαίδευσης, προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα απασχόλησης, στοιχεία σχετικά με τη συνεργασία σας με την Εταιρεία, επικοινωνίες σας με την Εταιρεία, υλικό βιντεοσκόπησης μέσω της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτηρήσης (CCTV), εντός του οποίου απεικονίζεστε, σε περίπτωση που επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων.

1.2 Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies που έχουν εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://thiraltd.com/. Ειδικότερα, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί τη διεύθυνση IP σας, καθώς και δεδομένα σχετικά με το γεωεντοπισμό σας μέσω της χρήσης cookies που παρέχονται από την υπηρεσία Google Analytics.

1.3 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας σας ή της συνεργασίας του εργοδότη σας με αυτή, εφόσον τέτοια συνεργασία υπάρχει, ενώ η επεξεργασία αυτή ενδέχεται να παρατείνεται και μετά τη λήξη της συνεργασίας αυτής ή και παρά τη μη ύπαρξη τέτοιας συνεργασίας, εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών ή/και τρίτων, λόγω τυχόν εφαρμοστέων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, ή ώστε η Εταιρεία να υποστηρίξει αξιώσεις ή δικαιώματά της. Τυχόν προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies διατηρούνται για όσο χρόνο πλοηγείστε εντός της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας. Τυχόν προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτηρήσης (CCTV) θα διατηρούνται για περίοδο έως δεκατεσσάρων (14) ημερών, εκτός αν εντός αυτών απεικονίζεται η εκτέλεση κάποιου εγκλήματος. Τυχόν προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν αποστολής εκ μέρους σας ερωτήματος προς την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της θα διατηρούνται για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών κατόπιν της ολοκλήρωσης της επικοινωνίας της Εταιρείας με εσάς, εφόσον δε συναφθεί σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και υμών.

1.4 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, να λαμβάνει υπηρεσίες, να πωλεί τα προϊόντα της, να βελτιώνει και να προωθεί τις υπηρεσίες της, να αξιολογεί τους αντισυμβαλλομένους της και να εκτελεί επιχειρηματικού χαρακτήρα επικοινωνίες.

2. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

2.1 Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατεθούν στο προσωπικό της Εταιρείας όπως επίσης και σε τρίτους, όπως οι αρμόδιες αρχές, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες τεχνολογίας πληροφορικής που παρέχουν cloud services ή i-storage platforms και τράπεζες.  

2.2 Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή από νομικά δεσμευτική απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής.  

3. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία από την Εταιρεία, (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Εταιρεία και να τα διαβιβάσετε ή/και να ζητήσετε από την Εταιρεία να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία, (ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 5.

4. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να:

(α) συμμορφώνεται με νομικές της υποχρεώσεις,  (β) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ή ικανοποιεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς, (γ) επιδιώκει την ικανοποίηση νόμιμων συμφερόντων της, όπως η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, η τήρηση των νομικών/συμβατικών της υποχρεώσεων, η αξιολόγηση των συνεργατών της, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της και η εκτέλεση επιχειρηματικού τύπου επικοινωνιών, ή/και(δ) προβεί σε επεξεργασία στα πλαίσια της συγκατάθεσης που της παρείχατε.Η ως άνω επεξεργασία απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς. Επομένως, αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, η συνεργασία σας με την Εταιρεία μπορεί να μην είναι δυνατή.

5. Eπικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:  DG THIRA LTD,  14o χλμ, Λεωφόρος Σπάτων, Παιανία, Τ.Κ. 19002  Αρμόδιοι επικοινωνίας: Ροδοθέα Τσαλαβούτη / Μαλαματένια Ράλλη - 210 8105290 - info@thiradg.com